Projekty, granty

Lista prowadzonych projektów

Udział
Temat
Finansowanie
dr Monika Kowal-LinkaDetrytyczne minerały ciężkie z epikontynentalnych skał węglanowych triasu i późnej kredy ze Śląska Opolskiego, jako źródło informacji o skałach krystalicznych odsłaniających się w NE części Masywu Czeskiego w czasie peneplenizacji orogenu waryscyjskiego i jego późniejszej inwersji strukturalnej(2015-2018), NCN OPUS 7
dr Monika Kowal-LinkaSkład chemiczny i mineralny szczątków kostnych gadów z dolnego wapienia muszlowego (trias środkowy) z obszaru Śląska, jako źródło informacji o ich tafonomii, oraz warunkach chemicznych panujących w środowiskach sedymentacji i diagenezy(2011-2014), NCN, OPUS 1
dr Małgorzata SzczepaniakZróżnicowanie strukturalne, petrograficzne i wytrzymałościowe piaskowców kwarcowych Dolnego Śląska i Wielkopolski wykorzystywanych w architekturze romańskiej w oparciu o analizy petrograficzne, katodoluminescencyjne i mikroskopię skaningową(2010-2013), projekt NCN nr N N307 009039
dr Aleksandra GrześkowiakZapis wczesnopaleozoicznego metamorfizmu i deformacji w gnejsach kopuły orlicko-śnieżnickiej w Sudetach(2006-2008), grant własny KBN nr 3P04D 018 30.
 dr Jacek MichniewiczRodowód śródziemnomorski amfor wczesnorzymskich, odkrytych na obszarze Judei: Masadzie, Jerycho oraz Herodium w świetle badań petrograficzno-geochemicznych (2006/2007) , projekt nr 0532/P04/2005/29
mgr Małgorzata Mrozek-WysockaPetrograficzna i geochemiczna charakterystyka surowców skalnych z grecko-rzymskiego stanowiska Marina el Alamein w Egipcie oraz określenie ich proweniencji.(2006-2007), grant KBN/MEiN
Nr 2 P04D 048 30
dr Paweł Wilkosz
współwykonawcy: dr Joanna Jaworska ,
dr Rafał Ratajczak
Budowa geologiczna i geneza tzw. czapy gipsowej wysadu solnego Mogilna.(2006-2008), projekt KBN (MNiI), grant nr  4T112B03729
prof. dr hab. Jerzy Głazek (wykonawca dr Ditta Kicińska) Zapis zróżnicowania kenozoicznych ruchów wypiętrzających na przekroju N-S przez Karpaty Wewnętrzne (Polska – Słowacja – Węgry) w jaskiniowych osadach i formach korozyjnych.(2004-2007), grant KBN/MEiN
nr 2PO4D 031 26
prof. dr hab. Andrzej Żelaźniewicz (gł. wykonawca mgr Aleksandra Grześkowiak)Geneza zróżnicowania gnejsów struktury Międzygórza w metamorfiku Śnieżnika (2003-2004), grant promotorski KBN nr 3P04D 062 24
prof. dr hab.
Jerzy Głazek (wykonawca
dr Monika Kowal ).
Litostratygrafia, sedymentacja i diageneza formacji gogolińskiej (trias środkowy Opolszczyzny)(2003-2005), KBN/MEiN nr 3PO4D 043 25
mgr Danuta NawrockaTechnologia i wiek spoiw węglanowych w okresie rzymskim i bizantyjskim na przykładzie osad znad Morza Martwego i Jeziora Galilejskiego.(2003/2005), grant własny KBN nr 3PO4D 053  25
dr Joanna JaworskaSkład chemiczny i mineralny oraz przeobrażenia utworów czapy gipsowej wysadu solnego Wapna.(2001-2003), projekt badawczy KBN - dla młodych naukowców  nr
PO4D 08421
dr Wojciech StawikowskiHistoria metamorfizmu i deformacji skał otaczających wysokociśnieniowe eklogity i granulity kopuły orlicko-śnieżnickiej. (2001-2004), grant KBN nr 6 PO4D 011 21
dr Jacek MichniewiczRodowód esseński ceramiki użytkowej z osad położonych nad Morzem Martwym: Qumran, Ein Gedi, Ein el-Ghuweir oraz Qasr el-Yahud w świetle badań petroarcheologicznych (2000/2001),  projekt nr 9T12B 028 19
dr Jacek MichniewiczProweniencja ceramiki esseńskiej z Qumran (Morze Martwe) w świetle badań petroarcheologicznych.(1998/1999), projekt nr
PB 306/T12/98/14
dr J acek MichniewiczSurowce skalne, zaprawy i ceramika stosowane w średniowieczu i renesansie na zamku we Wleniu.(1994/1996), projekt nr
PB 096/S6/94/06
dr Jacek MichniewiczSurowce skalne zabytków wrocławskich, ich pochodzenie, niszczenie pod wpływem zanieczyszczeń atmosferycznych oraz wcześniejszych działań konserwatorskich.1993, projekt nr
PB 0059/P2/93/05
prof. dr hab.
Jerzy Głazek
Central European Initiative : Geodynamics of Central Europe. Program koordynowany przez prof. Janusza Śledzińskiego (Warszawa) i prof. Pavla Vyskočila (Praha, Republika Czeska).Project CERGOP-2/ENVIRONMENT