Zakład Geologii Dynamicznej i Petrografii Stosowanej

ul. Bogumiła Krygowskiego 12
61-680 Poznań
tel. +48-61-829 6020

Działalność Zakładu Geologii Dynamicznej i Petrografii Stosowanej dotyczy dwóch nurtów badawczych, w obrębie których podejmujemy aktualnie poniższe zagadnienia:
[geologia dynamiczna] • ewolucja systemów krasowych i jaskiniowych; osady jaskiniowe jako źródło danych paleogeograficznych, paleoklimatycznych i paleośrodowiskowych,
• geologia struktur solnych i badania czap solnych – ich mineralogia i petrografia
• analiza procesów tektoniki solnej w basenie polskim w oparciu o zintegrowane dane geologiczne i geofizyczne,
• badania tektonometamorfizmu i ewolucji orogenu waryscyjskiego na obszarze sudeckim.
[petrografia stosowana, archeometria] • zmienność petrografii, składu chemicznego i izotopowego osadów jako odzwierciedlenie zmian środowisk sedymentacji, w perspektywie identyfikacji proweniencji wyrobów ceramicznych,
• badania nad zastosowaniem metody 14C do określania wieku węglanowych spoiw budowlanych,
• badania nad odtworzeniem receptur materiałów wiążących w perspektywie identyfikacji ich wieku i korelacji,
• badania archeometryczne (analizy petrograficzne, skaningowe i chemiczne) nad identyfikacją, pochodzeniem i stanem zachowania artefaktów archeologicznych oraz obiektów architektonicznych dla potrzeb konserwacji, historii sztuki oraz archeologii,
• deterioracja kamienia budowlanego – badania nad wpływem czynników klimatycznych i antropogenicznych na procesy niszczenia.
Na polach badawczym oraz dydaktycznym współpracujemy z wieloma instytucjami naukowymi i przedsiębiorstwami z kraju oraz z zagranicy, czego efektem jest nie tylko kooperacja dotycząca problematyki nauk o Ziemi, ale też liczne badania interdyscyplinarne, prowadzone wspólnie z archeologami, biologami, konserwatorami zabytków i geologami kopalnianymi.
Nasza jednostka ma korzenie w Zakładzie Geologii Dynamicznej i Regionalnej, funkcjonującym jako jeden z pierwszych zakładów Instytutu Geologii UAM w latach 1991-2019. Podwaliny dla badań dotyczących geologii dynamicznej stanowi działalność prof. Wojciecha Grocholskiego (znawcy tektoniki Sudetów oraz wgłębnej budowy Niżu Polskiego) oraz prof. Jerzego Głazka (badacza geologii krasu i struktur solnych). Prekursorem Zakładowych badań petroarcheologicznych jest z kolei prof. Janusz Skoczylas, który dał początek „poznańskiej szkole archeometrii”.
W ramach ZGDiPS sprawujemy nadzór jako zespół badawczy nad Laboratorium Mikroskopii Skaningowej i Mikroanalizy wyposażone w skaningowy mikroskop elektronowy (SEM – Hitachi s-3700) z mikroanalizatorem składu chemicznego EDS (Noran SIX).
Prowadzimy zajęcia dydaktyczne na kierunku Geologia, a ponadto na geografii, ochronie środowiska, turystyce i rekreacji. Realizujemy kursy z zakresu geologii dynamicznej, tektoniki, kartografii geologicznej, geologii regionalnej, geochemii izotopów, geologii struktur solnych, geologii krasu, ochrony środowiska, prawa geologicznego, technik komputerowych w geologii, petrografii stosowanej i archeometrii. Do nauczania wykorzystujemy m.in. zaawansowane oprogramowanie służące m. in. poszukiwaniom węglowodorów (Petrel, GOCAD). Prowadzimy też przedmioty w języku angielskim, w ramach programu EPICUR.
Sprawujemy opiekę nad studenckimi kołami naukowymi: Studenckim Kołem Amerykańskiego Stowarzyszenia Geologów Naftowych przy UAM (AMU Poznań Student Chapter of the AAPG) oraz Sekcją Speleologii Studenckiego Koła Naukowego Geografów WNGiG.