dr hab. Jacek Michniewicz

E-mail: jacekm@amu.edu.pl
Phone: 0048-61-829 6020

profesor

Michniewicz

Abstracts

2004

 • Nawrocka, D., Michniewicz, J. 2004 – Petrographic Investigations and 14C Dating for Aproximating the Age of Lime Mortars. 34th International Symposium on Archaeometry. Archaeometry 2004,). Program and Abstracts, 3-7.05.2004, Zaragoza (Spain): 128.

2000

 • Michniewicz, J., Skoczylas, J., 2000 – Analiza zapraw budowlanych pochodzących z pozostałości murów kościoła św. Mikołaja w Gieczu. Geologia i ochrona środowiska Wielkopolski. Przewodnik Zjazdu PTG, Poznań: 316-320.
 • Michniewicz, J., Skoczylas, J., 2000 – Zaprawy budowlane w kościele grodowym w Gieczu, Geologia i ochrona środowiska Wielkopolski. Przewodnik Zjazdu PTG, Poznań: 322-323.
 • Michniewicz, J., Skoczylas, J. 2000 – Zaprawy murarskie wczesnośredniowiecznych budowli pod katedrą w Poznaniu. Geologia i ochrona środowiska Wielkopolski. Przewodnik Zjazdu PTG, Poznań: 387-389.
 • Michniewicz, J., Skoczylas, J. 2000 – Analiza zapraw budowlanych pochodzących z pozostałości wczesnośredniowiecznych murów przy kościele Najświętszej Marii Panny na Ostrowie Tumskim. Geologia i ochrona środowiska Wielkopolski. Przewodnik Zjazdu PTG, Poznań: 392-393.

1995

 • Michniewicz, J., 1995 – Wyniki badań petroarcheologicznych we Wleniu. Streszczenia referatów OP PTG, IG UAM Poznań: 34-38.
 • Biernacka, J., Michniewicz, J., 1995 – Wybrane problemy petrologiczne ofiolitu Ślęży. Streszczenia referatów OP PTG, IG UAM Poznań: 16-18.


Papers

2023

 • Kicińska, D., Michniewicz, J. & Kubiak, M., 2023 – Manganese pebbles from Hochschartehöhlesystem (the Hoher Göll Massif, Austria): insight into potential genesis and provenance. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 92: 211–223. /doi.org/10.14241/asgp.2023.06

2020

 • Michniewicz, J., 2020 – Skład chemiczny oraz struktura pigmentu, zachowanego na fragmencie tynku (?) kaplicy pałacowej (?) na Ostrowie Lednickim/The Chemical Composition and Structure of the Pigment Preserved on a Plaster (?) Fragment from the Palace Chapel (?) at Ostrów Lednicki. [In]: Banaszak, D., Kowalczyk, A., Tabaka, A., Wyrwa, A.M. (eds), Ostrów Lednicki – palatium Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Chronologia i kontekst. Seria FONTES Biblioteki Studiów Lednickich, XL, B1, 9: 303-314, ISBN 978-83-61371-92-2.
 • Michniewicz, J., 2020 – Ceramika znad Morza Martwego – polski ślad w badaniach nad pochodzeniem dzbanów z Qumran. 50 lat petroarcheologii. 6-te międzynarodowe sympozjum petroarcheologiczne, Wrocław, 50-59, ISBN: 978-83-954493-0-7.

2017

 • Michniewicz, J., Młynarczyk, J., 2017 – Archaeometry and Archaeology of Levantine jars used in Western Galilee/Southern Phoenicia (Sha’ar-Ha’Amakim, Tell Keisan) between the Persian and the Lake Roman period. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 1-178. ISBN 978-83-7986-165-1

2011

 • Nawrocka, D., Michniewicz, J., 2011 – The Radiocarbon Dating of Mortars from Wielka Waga, The Great Scales Building in The Krakow Market Square. Proceedings of the 37th International Symposium on Archaeometry, 13th-16th May 2008, Siena, Italy, 517-524.

2009

 • Michniewicz, J., 2009 – Qumran and Jericho pottery: a petrographic and chemical provenance study. Wydawnictwo Naukowe, Seria Geologia 20, UAM, Poznań: 1-170.

2008

 • Michniewicz, J., 2008 – Petrography and Chemistry of Hippos Jars (2nd BCE – 8th CE). Hippos-Sussita – Ninth Season of Excavations, (June – July 2008)/Segal Arthur, Zinman Institute of Archaeology, University of Haifa, 110-142. ISBN 978-965-90418-8-6.

2007

 • Michniewicz, J., Nawrocka, D., Pazdur, A., Żurakowska, M., 2007 – Issue of Actual Chronology of a Romanesque Chapel at the Wleń Castle (Lower Silesia, Poland) in the Light of Mortar Radiocarbon Dating. Geochronometria 26: 31-33.

2006

 • Buśko, C., Michniewicz, J., 2006 – Application of Petrographical Comparative Analysis in Dating of Spatial Development of the Castle Wleń. Przegląd Archeologiczny, 54: 183-211.
 • Michniewicz, J., 2006 – Proweniencja surowca rzeźb i kolumn ze Strzelna z kolekcji Muzeum Narodowego w Poznaniu w świetle badań petrograficznych. Ochrona Zabytków, 1: 91-102.
 •  Nawrocka, D., Michniewicz, J., 2006 – Petrographic investigations and 14 C dating for approximating the age of lime mortars. 34th International Symposium on Archaeometry, Centro de Estudios Borjanos, 91-98.

2005

 • Michniewicz, J., 2005 – Analiza technologii ceramiki budowlanej z klasztoru Dominikanów oraz kościoła św. Doroty we Wrocławiu. [In:] Buśko, C. (ed.): Wschodnia strefa Starego Miasta we Wrocławiu w XII-XIV wieku. Badania na Placu Nowy Targ, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Archeologii: 135-144.
 • Skoczylas, J., Michniewicz, J., 2005 – Średniowieczne zaprawy murarskie na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. [In:] Koćka-Krenz H., (ed.): Poznań we wczesnym średniowieczu, Instytut Prahistorii UAM, Wydawnictwo Poznańskie 5: 147-160.
 • Nawrocka, D., Michniewicz, J., Pawlyta, J., Pazdur, A., 2005 – Application of Radiocarbon Method for Dating of Lime Mortars, Geochronometria, 24: 109-115.
 • Michniewicz, J., Nawrocka, D., 2005 – Petrography of the plasters from Hippos. [In:] Segal, M., Młynarczyk, J., Burdajewicz, M., Schuler, M., Eissenberg, M. (eds): Hippos (Sussita), Sixth Season of Excavations – July 2005. Zimman Institute of Archaeology, University of Haifa: 82-91.

2004

 • Michniewicz, J., 2004 – Struktura I skład chemiczny próbki dzwonu z Placu Nowy Targ we Wrocławiu, Archaeologia et Historia Urbana, Muzeum w Elblągu, Elbląg: 535-538.

2003

 • Michniewicz, J. Krzyśko, M., 2003 – The Provenance of Scroll Jars in the Light of Archaeometric Investigations. Humbert J.B., Gunneweg, J. (eds): Khirbet Qumran et Ain Feshkha II. Etudes d’antropologie, de physique et de chimie. Academic Press Fribouurg. Vandenhoeck & Ruprecht Gottingen: 59-100.

1999

 • Michniewicz, J., 1999 – Analiza petrograficzna przedmiotów kamiennych. Ze studiów nad życiem codziennym w średniowiecznym mieście. Wratislavia Antiqua 1: 142-156.
 • Michniewicz, E., Michniewicz, J., 1990 – patent nr 1554663 „sposób transportu stałych produktów spalania na składowiska”.

1998

 • Michniewicz, J., 1998 – Ceramika z zamku we Wleniu w świetle badań archeometrycznych. Geologos, 4: 5-53.

1996

 • Michniewicz, J., 1996 – Niszczenie górnokredowych piaskowców ciosowych w zabytkach Wrocławia pod wpływem zanieczyszczeń atmosferycznych. Przegląd Geologiczny, 44: 271-274.

1995